f
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์กรมทางหลวง ประจำปี 2561
ลงวันที่ 03/01/2562

นายนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี 
ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์กรมทางหลวง ประจำปี 2561 
ซึ่งมีบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด รวมจำนวน 7 ทุน


'