f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 24/11/2563 431/45/64/44 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 24/11/2563 431/45/64/43 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ รายการ 24/11/2563 431/85/64/42 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน ๑ รายการ 24/11/2563 431/35/64/46 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ที่ กม.๑๘๙+๐๗๖ - กม.๑๘๙+๐๗๗ (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ลบ.1/E/23/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๘ ที่ กม.๔+๘๙๓ - กม.๔+๘๙๔ (สี่แยกหนองจาน) ตอน ๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ลบ.1/E/21/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๙๑๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ตอน ๒ ที่ กม.๐+๒๓๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/12/2563 ลบ.1/E/10/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง 22/10/2563 ลบ.1/E/4/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงเขาพระงาม 15/10/2563 ลบ.1/E/2/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองม่วง (แบบคอนเทม) (๑ หลัง) ริมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนโคกสำโรง - ลำพยนต์ ที่ กม.๒๑๘+๑๔๑ ด้านขวาทาง 13/05/2563 ลบ.1/E/33/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองม่วง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) (๑ หลัง) ริมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนโคกสำโรง - ลำพยนต์ ที่ กม.๒๑๘+๑๔๑ ด้านขวาทาง 16/04/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองม่วง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) (๑ หลัง) ริมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนโคกสำโรง - ลำพยนต์ ที่ กม.๒๑๘+๑๔๑ ด้านขวาทาง 16/04/2563 ลบ.1/E/27/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.๓๕+๑๔๑ - กม.๓๘+๐๙๕ ปริมาณงาน ๒๖,๕๘๖ ตร.ม. 27/03/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 โครงการพัฒนาปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.28+300 – กม.30+100 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 23,400 ตร.ม. 23/01/2562 ลบ.1/E/34/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอนสระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2561 ลบ.1/E/31/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ