f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ารประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ววัดโคกขาม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.212+425 – กม.213+988 วงเงินงบประมาณ 40,000,000.00 บาท
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ วัดศรีวัฒนาวาส (ซอย3) ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน โคกตูม – แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.6+375 – กม.15+680 วงเงินงบประมาณ 83,000,000.00 บาท