f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ

              ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.  นายโกเมศ มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเพื่อชี้แแจ้งรายละเอียดการดำเนินการ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ ด้วยสำนักงานสำรวจออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียรัิง คอนซัลแตนด์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอลซัลแตนด์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี