f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/06/2565 431/45/65/321 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 30/06/2565 431/60/65/360 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 เหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/06/2565 431/-/65/17 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 29/06/2565 431/60/65/319 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 431/40/65/118 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 431/40/65/118 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/06/2565 431/30/65/115 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 431/-/65/16 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 28/06/2565 431/45/65/316 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/06/2565 431/60/65/314 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 จ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักข้าราชการตำรวจ) ส.ทล.๓ กก.๑ บก.ทล. 27/06/2565 431/-/65/315 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/06/2565 431/60/65/309 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 23/06/2565 431/60/65/310 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/06/2565 431/60/65/312 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 431/-/65/15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,549 รายการ