f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 23/09/2565 431/45/65/433 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/09/2565 431/-/65/439 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 26/09/2565 431/40/65/435 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 26/09/2565 431/40/65/437 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุก่อสร้า่ง 13 รายการ 26/09/2565 431/60/65/434 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 23/09/2565 431/45/65/433 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาบริ จำนวน 1 รายการ 23/09/2565 431/-/65/432 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/09/2565 431/70/65/430 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/09/2565 431/45/65/340 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 431/60/65/426 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 วัสดุกก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/09/2565 431/60/65/425 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/09/2565 431/45/65/427 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 431/60/65/424 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 วัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 15/09/2565 431/85/65/422 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2565 431/35/65/423 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,674 รายการ