f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/06/2565 97,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 30/06/2565 243,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/06/2565 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 29/06/2565 65,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 5,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 5,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/06/2565 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ 28/06/2565 18,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 28/06/2565 184,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/06/2565 31,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักข้าราชการตำรวจ) ส.ทล.๓ กก.๑ บก.ทล. 27/06/2565 57,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/06/2565 5,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 23/06/2565 14,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/06/2565 93,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 24,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,621 รายการ