f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 23/09/2565 99,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/09/2565 6,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 26/09/2565 94,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 26/09/2565 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้า่ง 13 รายการ 26/09/2565 44,446.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 23/09/2565 99,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาบริ จำนวน 1 รายการ 23/09/2565 5,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/09/2565 26,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/09/2565 221,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/09/2565 221,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 93,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุกก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/09/2565 8,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/09/2565 60,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 15/09/2565 7,626.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,759 รายการ