f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/09/2565 431/45/65/429 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน (งบจังหวัด) งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๕+๒๓๒ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน ๑๒๖ ต้น 16/09/2565 ลบ.1/E/30/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอนดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+500-กม.46+000 ปริมาณงาน 247,850 ตารางเมตร 12/11/2564 431/-/65/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 งบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนดงพลับ-ม่วงค่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๙๕๔ ปริมาณงาน ๒,๐๖๐ ตร.ม. 26/07/2565 ลบ.1/59/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐+๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๑+๙๖๕ - กม.๒๒+๕๗๕ ด้านซ้ายและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๐๕.๕๐ ตารางเมตร 06/07/2565 431/-/65/330 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเป้ายางพาราสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๐๐ - กม.๑๘๕+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๐๐ อัน 18/07/2565 431/-/65/348 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - ๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙๘๐ อัน 18/07/2565 431/-/65/347 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๑+๓๐๐ - กม.๓๑+๕๐๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๖๐๐ ตารางเมตร 18/07/2565 431/-/65/346 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๘๖+๘๐๐ - กม.๘๙+๗๐๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๙๔ ตารางเมตร 18/07/2565 431/-/65/345 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบคู่ (สลับบนล่าง) โซล่าเซล (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๗๒+๐๐๐-กม.๙๓+๕๐๐ เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๑๒ ต้น 07/07/2565 431/-/65/340 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 งานติดตั้งเครื่องหมายหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0200 07/07/2565 431/-/65/339 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 จ้างงานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านหมี่ - เขาช่องลม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๑๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙๘๐ อัน 07/07/2565 431/-/65/338 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๙+๓๕๔ - กม.๒๙+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๑๑ ตารางเมตร 06/07/2565 431/-/65/331 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๑+๙๖๕ - กม.๒๒+๕๗๕ ด้านซ้ายและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๐๕.๕๐ ตารางเมตร 06/07/2565 431/-/65/330 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 จ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักข้าราชการตำรวจ) ส.ทล.๓ กก.๑ บก.ทล. 27/06/2565 431/-/65/315 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ