f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักข้าราชการตำรวจ) ส.ทล.๓ กก.๑ บก.ทล. 27/06/2565 431/-/65/315 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 431/-/65/15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๑๙+๖๐๐ - กม. ๒๒+๐๖๖ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๔๓ ตัน 22/12/2564 431/-/65/112 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 25/04/2565 431/-/65/11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจร แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนแยกวัดสนามไชย-แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร 28/03/2565 ลบ.1/58/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาถางป่าขุดอ 23/03/2565 431/-/65/227 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 หลัง 02/02/2565 ลบ.1/51/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.๑๘๙+๘๗๕ - กม.๑๘๙+๘๗๖ ผลผลิต ๑ แห่ง 13/12/2564 ลบ.1/24/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอนแยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.๑๓๘+๐๕๐ - กม.๑๓๘+๐๕๑ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2564 ลบ.1/23/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๙+๗๘๐ - กม.๒๖+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒,๐๗๒ อัน 13/12/2564 ลบ.1/12/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๓๘๐ - กม.๔+๕๓๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒,๐๗๔ อัน 13/12/2564 ลบ.1/11/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพระพุทธบาท - โคกตูม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๙๗๔ อัน 13/12/2564 ลบ.1/10/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๓+๘๐๐ - กม.๗๑+๖๖๐ (เป็นช่วง ๆ ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๙๖๕ อัน 13/12/2564 ลบ.1/6/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบ้านหมี่ - ดอนดึง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๑๖ อัน 13/12/2564 ลบ.1/5/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน 1 ระหว่าง กม.63+800 - กม.71+660 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,965 อัน 13/12/2564 ลบ.1/6/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 322 รายการ