f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจร แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนแยกวัดสนามไชย-แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร 28/03/2565 ลบ.1/58/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรจากเดิมกว้าง ๒๐.๖๐ ม. เป็น ๒๗.๖๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนลพบุรี - แยกวัดสนามไชย ระหว่าง กม.๖+๗๕๐ - กม.๑๐+๐๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/08/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรจากเดิมกว้าง ๒๐.๖๐ ม. เป็น ๒๗.๖๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนลพบุรี - แยกวัดสนามไชย ระหว่าง กม.๖+๗๕๐ - กม.๑๐+๐๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/08/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรจากเดิมกว้าง ๒๐.๖๐ ม. เป็น ๒๗.๖๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนลพบุรี - แยกวัดสนามไชย ระหว่าง กม.๖+๗๕๐ - กม.๑๐+๐๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/08/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรจากเดิมกว้าง ๒๐.๖๐ ม. เป็น ๒๗.๖๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนลพบุรี - แยกวัดสนามไชย ระหว่าง กม.๖+๗๕๐ - กม.๑๐+๐๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/08/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๐ - กม.๓๐+๓๕๘ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๙,๑๕๒ ตร.ม. 18/03/2564 ลบ.1/E/55/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 โครงการพัฒนาพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบจังหวัด) กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 3017 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.27+950 - กม.30+358 09/03/2564 ลบ.1/E/54/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3016 ตอนควบคุม 0100 ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ตอน 2 ที่ กม.0+232 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2563 ลบ.1/E/53/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๓+๐๐๐ - กม.๑๖๖+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/11/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (แยกบ่อเงิน) ระหว่าง กม.๐+๓๘๐ - กม.๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 ลบ.1/E/39/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๐๐ - กม.๑๗๐+๘๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๘๖+๕๐๐ - กม.๑๘๘+๔๑๔ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๙,๔๖๙ ตร.ม. 11/11/2563 ลบ.1/E/40/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 ครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๙+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/11/2563 ลบ.1/E/42/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓+๓๗๒ - กม.๑๔+๙๐๙ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๓,๘๓๖ ตารางเมต 11/11/2563 ลบ.1/E/35/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓+๓๗๒ - กม.๑๔+๙๐๙ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๓,๘๓๖ ตารางเมต 11/11/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 69 รายการ