f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
Nakhonsawan2 Highways District (Takfa)
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานที่พัฒนา ในด้านการบำรุงรักษาทาง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) สำนักงานทางหลวงที่ 11

ประกาศ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)                สำนักงานทางหลวงที่ 11 ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จึงขอปิดทางผ่านรถไฟ ในพื้นที่ อ.ตาคลี  จำนวน 2 จุด ดังนี้ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาคลี-ดอนรังนก ที่ กม.255+386 ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  20.00 น.  ถึง วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 น. โดยให้รถทุกประเภทใช้สะพานข้ามทางรถไฟเป็นการชั่วคราว ในทางหลวงหมายเลข 3329  ตอน  ตาคลี-หนองหลวง ที่ กม.11+341 ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2564   เวลา 20.00  น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 น.  โดยให้รถทุกประเภทใช้ทางเลี่ยงแทน โปรดวางแผนและใช้เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำ ขออภัยในความไม่สะดวก #กรมทางหลวง#1586 
ภาพกิจกรรม